БЮДЖЕТ

 

Нормативни документи

 

НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

НАРЕДБА № 3 от 12.08.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

НАРЕДБА за условията за и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

НАРЕДБА за приобщаващо образование

ЗАКОН за закрила на детето

ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

ЗАКОН за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (загл. изм. - изв., бр. 11 от 1961 г.)

Стратегия за развитие на НУФИ "Филип Кутев"

Правилник за дейността на НУФИ "Филип Кутев"

Годишен план за дейността на НУФИ "Филип Кутев"

Училищни учебни планове на НУФИ "Филип Кутев"

План за квалификационната дейност на педагогическия персонал на НУФИ "Филип Кутев"

Правилник за вътрешния трудов ред в НУФИ "Филип Кутев"

Етичен кодекс на училищната общност при НУФИ "Филип Кутев"

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранно напускане на деца от училище

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Единни училищни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище

План за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите на НУФИ "Филип Кутев" /Закон за мерките срещу изпирането на пари/

Мерки за повишаване качеството на образование

Правила на НУФИ „Филип Кутев“ за работа в условията на COVID-19 за учебната 2020/2021 година

Програма за целодневна организация на учебния процес

Дневен режим на НУФИ "Филип Кутев" за учебната 2020/2021 година

График на контролните и класни работи за първи учебен срок на учебната 2020/2021 година

График на контролните и класни работи за втори учебен срок на учебната 2020/2021 година

График на консултациите за учебната 2020/2021 година

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 година

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg