БЮДЖЕТ

 

Нормативни документи

 

НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

НАРЕДБА № 3 от 12.08.2016 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г.ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ИЗВ., БР. 11 ОТ 1961 Г.)

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НУФИ "ФИЛИП КУТЕВ"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НУФИ "ФИЛИП КУТЕВ"

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НУФИ "ФИЛИП КУТЕВ"

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА НУФИ "ФИЛИП КУТЕВ"

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ПРИ НУФИ "ФИЛИП КУТЕВ"

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg