НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

ЗАКОН за закрила на детето

ЗАКОН за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (загл. изм. - изв., бр. 11 от 1961 г.)

НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

НАРЕДБА № 3 от 12.08.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

НАРЕДБА за условията за и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

НАРЕДБА за приобщаващо образование

Стратегия за развитие на НУФИ "Филип Кутев"

Правилник за дейността на НУФИ "Филип Кутев"

Годишен план за дейността на НУФИ "Филип Кутев"

Училищни учебни планове на професия "Музикант-инструменталист", "Музикант-вокалист"

Училищни учебни планове на професия "Тацьор"

Форми на обучение в НУФИ "Филип Кутев" за учебната 2023/2024 година

План за квалификационната дейност на педагогическия персонал на НУФИ "Филип Кутев"

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в НУФИ "Филип Кутев"

Етичен кодекс на училищната общност при НУФИ "Филип Кутев"

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранно напускане на деца от училище

Механизъм за оценяване на риска от отпадане на ученици от училище

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Единни училищни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците

Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика в НУФИ "Филип Кутев" за учебната 2023/2024 година

Вътрешни правила на НУФИ "Филип Кутев" за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Механизъм за противодействие на наркотичните вещества

План за сигурност

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

Мерки за повишаване качеството на образование

Правила за електронно водене на дневник

План за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка

Програма за целодневна организация на учебния процес

Седмично разписание на учебните занятия за учебната 2023/2024 година

Дневно разписание на НУФИ "Филип Кутев" за учебната 2023/2024 година

Спортни дейности в НУФИ "Филип Кутев" за учебната 2023/2024 година и график на провеждането им

График на контролните и класни работи за първи учебен срок на учебната 2023/2024 година

График на контролните и класни работи за втори учебен срок на учебната 2023/2024 година

График на консултациите за учебната 2023/2024 година