НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

ЗАКОН за закрила на детето

ЗАКОН за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (загл. изм. - изв., бр. 11 от 1961 г.)

НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

НАРЕДБА № 3 от 12.08.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

НАРЕДБА за условията за и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

НАРЕДБА за приобщаващо образование

НАРЕДБА No 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Стратегия за развитие на НУФИ "Филип Кутев"

Правилник за дейността на НУФИ "Филип Кутев"

Годишен план за дейността на НУФИ "Филип Кутев"

Училищни учебни планове на професия "Музикант-инструменталист", "Музикант-вокалист"

Училищни учебни планове на професия "Тацьор"

Форми на обучение в НУФИ "Филип Кутев" за учебната 2023/2024 година

План за квалификационната дейност на педагогическия персонал на НУФИ "Филип Кутев"

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в НУФИ "Филип Кутев"

Етичен кодекс на училищната общност при НУФИ "Филип Кутев"

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранно напускане на деца от училище

Механизъм за оценяване на риска от отпадане на ученици от училище

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Единни училищни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците

Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика в НУФИ "Филип Кутев" за учебната 2023/2024 година

Вътрешни правила на НУФИ "Филип Кутев" за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Механизъм за противодействие на наркотичните вещества

План за сигурност

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

Мерки за повишаване качеството на образование

Правила за електронно водене на дневник

План за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка

Програма за целодневна организация на учебния процес

Седмично разписание на учебните занятия за учебната 2023/2024 година

Дневно разписание на НУФИ "Филип Кутев" за учебната 2023/2024 година

Спортни дейности в НУФИ "Филип Кутев" за учебната 2023/2024 година и график на провеждането им

График на контролните и класни работи за първи учебен срок на учебната 2023/2024 година

График на контролните и класни работи за втори учебен срок на учебната 2023/2024 година

График на консултациите за учебната 2023/2024 година