Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН”

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

Предпазвайте себе си и околните от заболяване

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)

Български гласове, стъпки и звуци в „Музикалните импресии на Бидгожч”

Фестивалът носи наименованието „Музикални импресии от Бидгожч” и предоставя възможност за среща на младежи с художествени таланти от цял свят. Идеята на Фестивала е да създаде подходящи условия и приятелска атмосфера, в която представянето на художествените постижения на участниците от различни културни области да постигне сближаването им посредством участия в съвместни музикални изпълнения, чрез забавления и креативен отдих. Тазгодишното издание на Фестивала е 37- мото и организатори са Младежки център „Дворец на младежта”– гр. Бидгожч и Сдружение на приятелите на „Двореца на младежта”.
Успех

Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти

(У С П Е Х ) Проект BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

НУФИ "Филип Кутев"-гр. Котел участва в проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП "Развитие на Човешките Ресурси" с Бенефициент Министерство на образованието и науката, чрез Дирекция „Квалификация и кариерно развитие”. Партньор по проекта е Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО).

„Без свободен час“

През 2013/2014 учебна година за пореден път в НУФИ "Филип Кутев"- град Котел се реализира проект по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, мярка „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“.

Целта на проекта е да се повиши ефективността на разходите в училище чрез оптимизиране на вътрешната структура и качество на образованието. Чрез осигуряване на заместници на отсъстващи учители да се намали броя на свободните за учениците часове и да се ангажира времето им. Да се повиши качеството на учебно-възпитателния процес, успеваемостта на учениците, дисциплината в училище, както и опазване живота и здравето на учениците, това са основните цели, които целим да постигнем в работата си.