КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление от родител (настойник/попечител/лице, полагащо грижи за детето) по образец съгласно Приложение №1 - за ученици до VII клас и съгласно Приложение №2 – за ученици след VII клас.

2. Служебна бележка или друг документ, удостоверяващ, че кандидатът се обучава в клас или в подготвителна група.

3. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което включва допълнителна информация:

а) от ортопед за липса или наличие на плоскостъпие и на физически изменения в долните крайници и стъпалата, които да не позволяват обучение по танцово изкуство – за кандидати, постъпващи по професия танцьор;

б) от фониатър или специалист "Уши, нос, гърло" (УНГ) за липса или наличие на заболяване, което да не позволява обучение по вокално изкуство – за кандидати, постъпващи по професия музикант-вокалист;

в) за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти – за кандидати по професия музикант-инструменталист със специалности "кавал" и "гайда".

4. Копие на застрахователна полица "Злополука" за ученици, които полагат изпит по танцово изкуство, за дните на изпита.

Срок за подаване на документи:

За I клас:от 08.04.2024 г. до 12.04.2024 г. включително!

За V и VІІІ клас:от 17.06.2024 г. до 28.06.2024 г. включително!

График на консултациите с кандидатите за V и VІІІ клас: от 24.06.2024 г. до 28.06.2024 г. ... виж тук.

Изпитите ще се проведат: на 13.04.2024 г. от 10.00 часа/за I клас/; на 01 и 03.07.2024 г./за V и VIII клас/ по график! ... виж тук.

Учениците се записват със заявление съгласно приложение №3 или приложение №4.

При записване учениците задължително прилагат в оригинал следните документи:

- акт за раждане на ученика – за сверяване на място на данните за ученика;

- лична карта на родител или на лице, представляващо ученика, на основание документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа за кандидата – за сверяване на място;

- за постъпване в I клас – удостоверение за завършена подготвителна група;

- за постъпване в V клас – удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

- за постъпване в VIII клас – свидетелство за завършено основно образование;