КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

Във връзка с епидемичната обстановка в Република България Заявлението за прием в пети и осми клас можете да подавате по електронен път от 23.08.2021 до 27.08.2021 г. включително!

1. Заявление от родител (настойник/попечител/лице, полагащо грижи за детето) по образец съгласно Приложение №3 - за ученици до VII клас и съгласно Приложение №2 – за ученици след VII клас.

Всички останали необходими документи ще се представят допълнително.

2. Служебна бележка или друг документ, удостоверяващ, че кандидатът се обучава в клас или в подготвителна група.

3. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което включва допълнителна информация:

а) от ортопед за липса или наличие на плоскостъпие и на физически изменения в долните крайници и стъпалата, които да не позволяват обучение по танцово изкуство – за кандидати, постъпващи по професия танцьор;

б) от фониатър или специалист "Уши, нос, гърло" (УНГ) за липса или наличие на заболяване, което да не позволява обучение по вокално изкуство – за кандидати, постъпващи по специалности от професия музикант-вокалист;

в) за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти – за кандидати по професия музикант-инструменталист със специалности духови инструменти.

4. Копие на застрахователна полица "Злополука" за ученици, които полагат изпит по танцово изкуство, за дните на изпита.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 23.08.2021 до 27.08.2021 г. включително!

Изпитите ще се проведат на 30.08.2021 г. по график! ... виж тук.

Учениците се записват в училището, в което са приети, в срок до 5 работни дни от деня на обявяването на утвърдения списък на приетите ученици в училището

При записване учениците задължително прилагат в оригинал следните документи:

- акт за раждане на ученика – за сверяване на място на данните за ученика;

- лична карта на родител или на лице, представляващо ученика, на основание документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа за кандидата – за сверяване на място;

- за постъпване в I клас – удостоверение за завършена подготвителна група;

- за постъпване в V клас – удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

- за постъпване в VIII клас – свидетелство за завършено основно образование;

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg