КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец, осигурено от училището Приложение №1 и Приложение №2. /Същите могат да бъдат попълнени и изпратени по електронна поща/

2. Копие на акт за раждане.

3. За постъпване в V клас – копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование; копие на свидетелство за основно образование - за кандидатите за VIII и IX клас. Кандидатите трябва да завършват съответното образование в годината на кандидатстването.

4. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказано на здравословното им състояние, издадено от личния лекар на ученика.

5. Копие на медицинско свидетелство, заверено от ортопед – за кандидати, постъпващи по професия танцьор и преглед от фониатър - за специалност “народно пеене“.

6. Копие на застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита - само за кандидатите, полагащи изпит по български танци.

При подаване на документите задължително се представят оригиналите за сверяване!

Срок за подаване на документи: от 26.08.2019 г. до 31.08.2019 г. включително!

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg