КОНКУРСНИ ИЗПИТИ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

1. ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

• НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ /гайда, гъдулка, кавал, тамбура/

А. Изпит по специалността:

Гайда, гъдулка и кавал - една безмензурна мелодия; по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8; една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове; възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията; разпознаване на различни размери.

Тамбура - по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8 (едната по възможност “Дидината” из сб. “Пиеси за тамбура със съпровод на пиано” – Т. Прашанов); една народна песен, която да се свири и пее от кандидата от различни тонове; свирене на мажорни и минорни акорди; възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията; разпознаване на различни размери.

Б. Изпит по солфеж:

- транспониране на заучена народна песен от зададен тон;

- отгатване на мажорни и минорни тризвучия;

- подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди;

- възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери;

- отгатване на размери: 2/4; 5/8; 7/8; 9/8; 11/16;

- отгатване на тонове в До-мажор и Ла-минор;

- солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до един знак и един откъс в неравноделен размер в До-мажор и Ла-минор, определени чрез жребий.

• СПЕЦИАЛНОСТ "АКОРДЕОН"

А. Изпит по специалността:

- гами до 2 знака, мажорни и минорни, в право движение, къси и дълги арпежи в основен;

- един етюд от школите за напреднали от Л. Панайотов - № 3, 4, 18, 21, 64 и Хр. Радоев - № 91, 95, 101, 104, 105 и др. от същата трудност;

- двугласна фуга или инвенция от Бах или полифонична пиеса;

- една пиеса и едно хоро в неравноделен размер.

Б. Изпит по солфеж:

- подражателно възпроизвеждане на мелодична фраза, хармонични интервали и акорди - диатоника и хроматика;

- отгатване на единични тонове, фрази, хармонични интервали, главни тризвучия и обръщенията им в тоналности до 2 знака в мажор, натурален, хармоничен и мелодичен минор;

- транспониране на мелодична фраза с тонови имена в тоналности до 2 знака;

- солфежиране от пръв поглед на един солфеж в мажор или минор - диатоника до 2 знака.

• НАРОДНО ПЕЕНЕ

А. Изпит по специалността:

- разпяване с подготвена от кандидата бърза песен;

- възпроизвеждане чрез изпяване на музикална фраза, зададена от комисията;

- изпяване на три хороводни и една безмензурна песен с рецитация.

Забележка: Текстовете на песните се представят на изпитната комисия.

Б. Устен изпит по солфеж:

- транспониране на заучена песен от зададен тон;

- отгатване на мажорни и минорни тризвучия;

- подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди;

- възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16;

- отгатване на тонове в До-мажор и Ла-минор;

- солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в До-мажор и Ла-минор, определени чрез жребий.

2. БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПИТА

Първи етап:

- проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, гъвкавост, падьом, отвореност на краката, отскок).

Втори етап:

- изпълнение на основни характерни танцови движения от различните етнографски области или кратки комбинации по избор на кандидата;

- проверка на музикалността и ритмичността чрез отмерване на тактове в различни размери 2/4, 5/8, 7/8, 8/8, 9/8, 11/16, 12/16, 13/16, 15/16;

- проверка на възприемчивостта чрез непосредствено възпроизвеждане на показани танцови движения и комбинации до 8 такта;

- демонстриране на популярни български хора – „Дунавско хоро”, „Еленино хоро”, „Самоковско хоро” , „Пайдушко хоро”, „Дайчово хоро”, „Ганкино хоро”, „Арап”, както и надиграване на ръченица.

*  *  *  *  *

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ПЕТИ КЛАС

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПИТА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

• НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ /акордеон, гайда, гъдулка, кавал, тамбура/ и НАРОДНО ПЕЕНЕ

А. Изпит по специалността:

- Акордеон - една гама в две октави в право движение с къси и дълги арпежи в основен вид; етюд по избор; една пиеса от български автор или в народен дух /може хоро в неравноделен размер/.

- Гайда, Гъдулка, Кавал, Тамбура - изпит по солфеж.

- Народно пеене - изпълнение на три песни в различни размери по избор на кандидата.

Б. Изпит по солфеж

I. Изпит по солфеж за специалност акордеон:

- изпяване и транспониране на заучена песен по зададен Т5, Т6, Т6/4;

- подражателно възпроизвеждане на едногласни фрази, хармонични интервали и акорди – диатоника и хроматика;

- отгатване с тонови имена на единични тонове, фрази, хармонични интервали в До-мажор и Ла-минор, натурален, хармоничен и мелодичен вид;

- транспониране на мелодична фраза с тонови имена в еднозначни тоналности – мажор и минор;

II. Изпит по солфеж за специалностите по народни инструменти и народно пеене:

- изпяване и транспониране на песен по зададен тон;

- възпроизвеждане с глас на кратки мелодични фрази, интервали и тризвучия;

- подражателно възпроизвеждане на ритъм.

- отгатване на тонове в До-мажор и четене на ноти на виолинов „сол” ключ.

• БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

А. Първи етап:

- проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло и други);

- проверка на физическите качества, съобразно специфичните изисквания в танца (шаг, гъвкавост, отскок, падьом, отвореност на краката);

Б. Втори етап:

- оценяване на танцувалните и артистичните качества, музикалността и ритмичността чрез отмерване на тактове с различни размери и чрез изпълнение на импровизация по фолклорна музика, посочена от комисията;

- проверка на възприемчивостта чрез непосредствено възпроизвеждане на показани танцови движения и комбинации до 8 такта.

*  *  *  *  *

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ПЪРВИ КЛАС

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПИТА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

• НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ /гайда, гъдулка, кавал, тамбура/ и НАРОДНО ПЕЕНЕ

А. Изпит по солфеж:

- изпяване на песен от зададен тон;

- подражателно възпроизвеждане на мелодични фрази и отделни гласове от хармонични интервали и акорди в мажор и минор;

- подражателно повторение със сричката “та” на метроритмично организирани фрази върху един тон;

- отгатване на единични тонове в до мажор.

• БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

А. Първи етап:

- проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло и други);

- проверка на физическите качества, съобразно специфичните изисквания в балета (шаг, гъвкавост, отскок, падьом, отвореност на краката);

- проверка на танцувалните и артистичните качества;

Б. Втори етап:

- проверка на танцувалните и артистичните качества, музикалността и ритмичността чрез изпълнение на импровизация по съответния вид музика – класическа или фолклорна, посочена от комисията.

*  *  *  *  *

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В VІІ-ми и ІХ-ти КЛАС

• ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПРОФИЛ /акордеон, гайда, гъдулка, кавал, тамбура, народно пеене/

Кандидатите за постъпване в VІІ клас се явяват на следните приравнителни изпити:

І Изпит по специалността:

Акордеон, гайда, гъдулка, кавал, тамбура – изпълнение на четири народни мелодии в различни размери; бавна мелодия/песен.

Народно пеене – изпълнение на три песни в различни размери по избор на кандидата.

ІІ Изпит – Солфеж

- Изпяване и транспониране на песен от зададен тон;

- Възпроизвеждане с глас на кратки мелодични фрази, интервали и тризвучия;

- Подражателно възпроизвеждане на ритъм;

- Отгатване на тонове в до мажор и четене на ноти на виолинов „сол” ключ.

Кандидатите за постъпване в ІХ клас (изтегли изисквания за изпитите) се явяват на следните приравнителни изпити:

1.Изпит по специалността;

2.Солфеж (писмен и устен);

3.Теория на музикалните елементи – устен;

4.История на музиката - устен;

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg