КОНКУРСНИ ИЗПИТИ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

1. ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

• НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ /гайда, гъдулка, кавал, тамбура/

I. Изпит по специалността:

- една безмензурна мелодия /не се изисква за специалност ”тамбура” /по възможност ”Дидината”/;

- по една пиеса в размер 2/4, 5/8, 7/8, 9/8 и 11/8;

- една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове;

- възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза зададена от комисията;

- разпознаване на различни размери;

- свирене на мажорни и минорни акорди /само за тамбура/.

II. Изпит по солфеж:

- транспониране на заучена песен от зададен тон;

- отгатване на мажорни и минорни тризвучия;

- възпроизвеждане движенията на даден глас от тригласни акордови последования;

- възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери;

- отгатване на размери: 2/4; 5/8; 7/8; 9/8; 11/16;

- отгатване на тонове в До-мажор и Ла-минор;

- солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналности до един знак и един откъс в неравноделен размер в До-мажор и Ла-минор, определени чрез жребий.

• СПЕЦИАЛНОСТ "АКОРДЕОН"

I. Изпит по специалността:

- гами до 2 знака;

- мажорни и минорни, в право движение, къси и дълги арпежи в основен;

- един етюд от школите за напреднали от Л.Панайотов - № 3,4,18,21,64 и Хр.Радоев - № 91,95,101,104,105;

- двугласна фуга или инвенция от Бах или полифонична пиеса;

- една пиеса и едно хоро в неравноделен размер.

II. Изпит по солфеж:

- подражателно възпроизвеждане на мелодична фраза, хармонични интервали и акорди;

- диатоника и хроматика;

- отгатване на единични тонове, фрази, хармонични интервали, главни тризвучия и обръщенията им в тоналности до 2 знака в мажор, натурален, хармоничен и мелодичен минор;

- транспониране на мелодична фраза с тонови имена в тоналности до 2 знака;

- солфежиране от пръв поглед на един солфеж в мажор или минор;

- диатоника до 2 знака.

• НАРОДНО ПЕЕНЕ

I. Изпит по специалността:

Етап І:

- разпяване с подготвена бърза песен от фолклорната област на кандидата;

- възпроизвеждане с глас на музикална фраза, зададена от комисията; - изпяване на една хороводна и една безмензурна песен с рецитация от фолклорната област на кандидата.

Етап ІІ:

- две безмензурни и три хороводни песни в различни размери от фолклорната област на кандидата./текстовете на песните се представят на изпитната комисия/.

II. Изпит по солфеж:

- транспониране на заучена песен от зададен тон;

- отгатване на мажорни и минорни тризвучия;

- възпроизвеждане движенията на даден глас от тригласни акордови последования; възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери;

- отгатване на размери: 2/4; 5/8; 7/8; 9/8; 11/16;

- отгатване на тонове в До-мажор и Ла-минор;

- солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналности до един знак и един откъс в неравноделен размер в До-мажор и Ла-минор, определени чрез жребий.

2. БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПИТА

I. Изпит:

- проверка на общите физически данни /фигура, пропорции, тегло, шаг, падьом, отвореност на краката, отскок/;

- три комбинации от фолклорни танци;

- проверка на музикалността и ритмичността.

II. Изпит:

- проверка на възприемчивостта, чрез непосредствено възпроизвеждане на зададените различни танцови движения и комбинации;

- демонстриране на популярни български хора - “Дунавска хоро", ”Еленино хоро”, Пайдушко хоро”, Дайчово хоро”.

Кандидатите се явяват на изпита с игрално облекло и танцови обувки. Училището осигурява корепетитор.

*  *  *  *  *

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ПЕТИ КЛАС

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПИТА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

• НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ /акордеон, гайда, гъдулка, кавал, тамбура/ и НАРОДНО ПЕЕНЕ

І. Изпит по специалността:

- Кавал, Гайда, Гъдулка, Тамбура - изпълнение на три народни мелодии на инструмент по избор на кандидата.

- Народно пеене - изпяване на три хороводни песни по избор от областта на кандидата,по възможност от различни размери.

II. Изпит по солфеж:

- изпяване и транспониране на песен по зададен тон;

- възпроизвеждане с глас на кратки мелодични фрази, интервали и тризвучия;

- подражателно възпроизвеждане на ритъм.

• БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

І. Изпит:

- проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло и други);

- проверка на физическите качества, съобразно специфичните изисквания в балета (шаг, гъвкавост, отскок, падьом, отвореност на краката);

- проверка на танцувалните и артистичните качества;

- проверка на музикалността и ритмичността.

ІІ. Изпит:

- оценяване на физическите качества, съобразно специфичните изисквания в танцовото изкуство (шаг, падьом, гъвкавост, отскок, отвореност на краката);

- оценяване на танцувалните и артистичните качества;

- оценяване на музикалността и ритмичността;

- проверка на възприемчивостта чрез непосредствено възпроизвеждане на зададени

- различни танцови движения и комбинации;

- изпълнение на импровизация по съответния вид музика – класическа, фолклорна или модерна, посочена от комисията.

*  *  *  *  *

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В VІ-ти, VІІ-ми и ІХ-ти КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

• БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

Кандидатите за постъпване в VІ, VІІ и ІХ клас се явяват на следните приравнителни изпити:

І Изпит- проверка на общите физически данни (фигура, пропорции, тегло, шаг, падьом, отвореност на краката, отскок)

ІІ Изпит – урок, екзерсис на станка и среда, диагонали, танцов материал от учебната програма за съответния клас.

• ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПРОФИЛ /акордеон, гайда, гъдулка, кавал, тамбура, народно пеене/

Кандидатите за постъпване в VІ и VІІ клас се явяват на следните приравнителни изпити:

І Изпит по специалността:

Гайда – две хора и две мелодии в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8;

Кавал – две хора в размери 5/8 и 7/8 и две мелодии в 2/4, 5/8 или 9/8

Гъдулка - две хора и две мелодии в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8;

Тамбура - две хора и две мелодии в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8;

Народно пеене – три народни песни от областта на кандидата.

ІІ Изпит – Солфеж (устен)

- Изпяване и транспониране на песен от зададен тон;

- Подражателно възпроизвеждане на мелодична фраза;

- Подражателно повторение със сричка „та” на различни ритмични последования;

- Познаване на размерите на кратки мелодии в 5/8 и 7/8;

- Отгатване на тонове в до мажор и ла минор.

Кандидатите за постъпване в ІХ клас (изтегли изисквания за изпитите) се явяват на следните приравнителни изпити:

1.Изпит по специалността;

2.Солфеж (писмен и устен);

3.Елементарна теория на музиката;

4.История на музиката;

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg