Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" обявява допълнителен прием за учебната 2023/2024 година

*  *  *  *  *

 

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

І клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, акордеон, народно пеене, български танци - 20 места

V клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, акордеон, народно пеене, български танци - 24 места

VІІІ клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, акордеон, народно пеене, български танци - 36 места

Срок за подаване на документи:

За I клас:от 27.03.2023 г. до 31.03.2023 г. включително!

За V и VІІІ клас:от 15.06.2023 г. до 30.06.2023 г. включително!

Изпитите ще се проведат: на 22.04.2023 г./за I клас/; на 03 и 04.07.2023 г./за V и VIII клас/ по график! ... виж тук.

• Кандидатите трябва да се явят 30 минути преди обявения начален час, пред централния вход на училището!

• Оценките на кандидатите от конкурсните изпити, важат само за класиране в НУФИ „Филип Кутев” Котел.

• Приетите ученици се записват в училището с оригинала на документите в 5 дневен срок, считано от деня на обявяването на утвърдения списък.

*  *  *  *  *

ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА И/ИЛИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДРУГ ВИД СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА, ПРОФЕСИЯ, СПЕЦИАЛНОСТ

Ученици успешно завършили II, V, VI, VIII, IX или X клас полагат изпит/изпити за проверка на способностите по реда на чл.6 от Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата по учебни предмети и учебни програми за съответния клас, определени от директора на училището.

Справочник за училищата по изкуствата и училищата по културата виж.