ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

„BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – фаза І“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

* * *

Вход към електронна платформа

* * *

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

- Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците
- Преодоляване на образователните дефицити
- Повишаване на образователните постижения
- Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите
- Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

ДОКУМЕНТИ

ИНСТРУКЦИЯ РД09-2993 / 09.08.2017 г. за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004

Заповед РД09-1072/10.08.2016 г.
Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект „Твоят час.“

Приложение към Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г.

Заповед РД09-1776/13.03.2017 г.
Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект „Твоят час.“

Приложение към Заповед РД09-1776/13.03.2017 г.

Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, PDF

Анкетна карта, Приложение № 4, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“.

Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, PDF

Разходи за закупуване на материали, PDF

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изисквания към вида на извънкласните дейности, включени в училищната програма „Твоят час“ и финансирането им определени на база Механизма за групиране на училищата с различен профил на учениците за участие в дейностите по проект „Твоят час“

Отчет на събитие

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

В НУФИ “Филип Кутев“ гр. Котел за учебната 2017-2018 година по проекта са сформирани 11 групи за извънкласни дейности.

СПИСЪК НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ по проект BG05M20P001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I" за учебната 2017/2018 година

СЪВЕТ "ТВОЯТ ЧАС

РОЛЯ

За наблюдение и оценка на дейностите по проекта, изпълнявани от училищата, се създават съвети за обществен мониторинг "Твоят час".

Съветът "Твоят час" е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се намира училището и представители на неправителствени организации и/или на местната общественост и училищната общност.

СЪСТАВ

Съветът "Твоят час" се създава по инициатива на директора на училището. Броят на участниците в съвета е нечетен, определя се от директора и включва: до 7 родители; представител на общината за общинските училища; до 3-ма представители на педагогическите специалисти, избрани от педагогическия съвет на училището и до 3 представители на юридически лица с нестопанска цел и/или представители на местната общественост и/или на училищната общност.

За учебната 2016/2017 година представителите на родителите се определят от училищното настоятелство, а за 2017/2018 и следващи учебни години - от обществения съвет на училището.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА ЗА ОБЩЕСТВЕН МОНИТОРИНГ "ТВОЯТ ЧАС"

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА ЗА ОБЩЕСТВЕН МОНИТОРИНГ "ТВОЯТ ЧАС"

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg