ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

„BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – фаза І“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

* * *

Представителни изяви

* * *

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

- Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците
- Преодоляване на образователните дефицити
- Повишаване на образователните постижения
- Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите
- Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

ДОКУМЕНТИ

ИНСТРУКЦИЯ РД09-2993 / 09.08.2017 г. за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004

Заповед РД09-1072/10.08.2016 г.
Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект „Твоят час.“

Приложение към Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г.

Заповед РД09-1776/13.03.2017 г.
Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект „Твоят час.“

Приложение към Заповед РД09-1776/13.03.2017 г.

Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, PDF

Анкетна карта, Приложение № 4, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“.

Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, PDF

Разходи за закупуване на материали, PDF

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изисквания към вида на извънкласните дейности, включени в училищната програма „Твоят час“ и финансирането им определени на база Механизма за групиране на училищата с различен профил на учениците за участие в дейностите по проект „Твоят час“

Отчет на събитие

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

АНКЕТА

Във връзка с проучване на степента на удовлетвореност и резултатите от участието в проекта "Твоят час" са подготвени електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите ще бъдат отворени за попълване до 01.07.2018 г. Отговорите ще дадат обратна връзка за това дали дейностите по проекта са постигнали целите си за повишаване мотивацията за учене и съответствие с интересите и потребностите на учениците. Те ще подпомогнат екипа на проекта да подобри дейностите за занимания по интереси и за допълнително обучение по учебни предмети, съобразно желанията и потребностите на учениците. Анкетата е анонимна. Вашето мнение е важно за нас!

Анкета за учениците

Анкета за родителите

Анкета за членовете на съветите "Твоят час"

Благодарим ви за отделеното време!

В НУФИ “Филип Кутев“ гр. Котел за учебната 2017-2018 година по проекта са сформирани 11 групи за извънкласни дейности.

СПИСЪК НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ по проект BG05M20P001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I" за учебната 2017/2018 година

СЪВЕТ "ТВОЯТ ЧАС

РОЛЯ

За наблюдение и оценка на дейностите по проекта, изпълнявани от училищата, се създават съвети за обществен мониторинг "Твоят час".

Съветът "Твоят час" е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се намира училището и представители на неправителствени организации и/или на местната общественост и училищната общност.

СЪСТАВ

Съветът "Твоят час" се създава по инициатива на директора на училището. Броят на участниците в съвета е нечетен, определя се от директора и включва: до 7 родители; представител на общината за общинските училища; до 3-ма представители на педагогическите специалисти, избрани от педагогическия съвет на училището и до 3 представители на юридически лица с нестопанска цел и/или представители на местната общественост и/или на училищната общност.

За учебната 2016/2017 година представителите на родителите се определят от училищното настоятелство, а за 2017/2018 и следващи учебни години - от обществения съвет на училището.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА ЗА ОБЩЕСТВЕН МОНИТОРИНГ "ТВОЯТ ЧАС"

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА ЗА ОБЩЕСТВЕН МОНИТОРИНГ "ТВОЯТ ЧАС"