Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

* * *

Целта на национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането у учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочен е към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. Това безспорно е изключително необходимо не само на фона на 24 месеца дистанционно обучение, което често откъсваше учениците от класните стаи и от възможността да взаимодействат със своите съученици. Насърчаването на работата в екип е изключително важно и от гледна точка на това, че все повече работодатели държат работната ръка да има умения за колективна работа.

* * *

НУФИ “Филип Кутев“ ще участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година за сформиране на следните групи:

Модул 1. Изкуства

Първа група /Музикално изкуство/ - Вокална и инструментална група за народни песни и музика

Втора група /Танцово изкуство/ - Български народни танци

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg