Запознаване с изискванията за ползване на водните площи и осигуряване на безопасността на ученици и членове на педагогическия и непедагогическия персонал в НУФИ "Филип Кутев" с цел предотвратяване на удавяния, както и намаляване на риска от нежелани инциденти, застрашаващи здравето и живота им.

Водоспасителен минимум

Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи

Инструкция за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

Презентация