ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

BG05M2ОP001-2.011-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

* * *

Вход в електронната платформа

* * *

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение.

ДОКУМЕНТИ

УКАЗАНИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Заповед РД09-1092/11.04.2019 г.
Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект "Подкрепа за успех".

Приложение към Заповед № РД09-1092/11.04.2019 г.

Карта за участие, Приложение № 1.

Индивидуална карта, Приложение № 2.

Декларация за информирано съгласие, Приложение № 3.

Заявление за участие, Приложение № 4.

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех".

* * *

В НУФИ “Филип Кутев“ за учебната 2020-2021 година са сформирани 7 групи за занимания по интереси.

В НУФИ “Филип Кутев“ за учебната 2019-2020 година са сформирани 11 групи за занимания по интереси и 2 групи за допълнителни обучения 1 - 10 клас.