ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

* * *

Вход в електронната платформа

* * *

ДЕЙНОСТ 6

Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

ДОКУМЕНТИ

УКАЗАНИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Заповед РД09-2920/25.11.2019 г.
Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект "Образование за утрешния ден".

Приложение към Заповед № РД09-2920/25.11.2019 г.

Декларация за информирано съгласие, Приложение № 1

Анкетна карта, Приложение № 3 за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект "Образование за утрешния ден".

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден".

АНКЕТА

Във връзка с проучване на степента на удовлетвореност и резултатите от участието в проекта "Образование за утрешния ден" са подготвени анкети за учениците.

Анкета за учениците

* * *

В НУФИ “Филип Кутев“ за учебната:

2019-2020 година по проекта са сформирани 2 групи за извънкласни дейности - "Ключови дигитални умения" с ученици от 9 и 10 клас.

2020-2021 година по проекта са сформирани 2 групи за извънкласни дейности - "Ключови дигитални умения" и "Програмиране".