КАКВО ОПРЕДЕЛЯ НУФИ „ФИЛИП КУТЕВ”- гр. КОТЕЛ КАТО ИНСТИТУЦИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ?

Фолклорът е изкуство, което се обогатява и интерпретира по нов начин от младите таланти, но най-важното е това, че се съхранява, развива и популяризира именно от Първото в България и на Балканите училище за професионално изучаване на фолклор. Тук за 50 години, са изградени като професионалисти над 2000 музиканти, певци, танцьори и лютиери. Реализацията на почти 90% от тях е във фолклорни ансамбли, в частни трупи и формации, в детска музикална школа, като читалищни деятели, ръководители на оркестри, танцови състави и хорове, преподаватели във ВУЗ-АМТИИ – Пловдив, СУ „СВ. Климент Охридски”, Нов Български Университет, а също така и като учители в СОУ с разширено изучаване на музика и хореография, в музикалните училища към Министерството на културата и като учители по музика в СОУ.

Училището е национално, защото тук преподавателите извършват събираческа, изследователска и издателска дейност, свързана с методиката на преподаване. Издадени са: сборник с „Пиеси по гайда” от екип Колю Софенков и Диньо Маринов; сборник с „Пиеси по тамбура” от екип Христина Койчева, Симеон Стоянов и Мария Градешлиева; сборник с „Пиеси по кавал” от екип Огнян Христов и Георги Пенев; методически пособия, предложения за учебни програми и други теоретични разработки.

Национално, защото в него се обучават талантливи деца от 26 области на България (по изготвена вътрешна статистика на училището, отнасяща се за последния пет годишен период).

Национално, защото тук се изучава фолклор от всички фолклорни области в България, като това е залегнало в отделни срочни модули, както в обучението по народно пеене и народни инструменти, така също и в обучението по български танци. Специализиране на стилове, като основно оформяне на Тракийски, Странджански, Добруджански и Шопски. Детайлно се изучава и фолклора на Котел и региона, като същия се събира, обработва и интерпретира.

Училището разполага със стотици томове специализирана литература с най-новите концепционни разработки по български танци, по вокално и хорово пеене. В библиотеката се съхраняват уникални томове – единични изследователски издания, които могат да се намерят само тук.

Събираческа дейност по фолклорни региони и селища извършват ежегодно всички ученици, които имат като отделен модул в обучението по фолклористика – описание на фолклорни обичаи, песни и фолклорни ритуали от родния им край.

Богата концертна и образователна дейност у нас и в чужбина пред различен род публика, с цел запознаване с българската музика и танц, национални костюми, обичаи и ръчна изработка на народни инструменти. За последните 10 години – около 40 турнета в чужбина, включително и по Европейски и международни проекти на Правителствата на РБ. Ако трябва да обобщим:

  • Стотици известни музиканти, певци, танцьори, преподаватели – възпитаници на НУФИ „ФИЛИП КУТЕВ”, живеещи и активно работещи у нас и в чужбина;
  • Интерес към училището на талантливи деца не само от региона, но и в национален мащаб;
  • Традиции в обучението, поставено на научна основа, даващо методика на други сродни, по-късно открити училища и детски музикални школи;
  • Преподаватели, преминали през различни развиващи нива на обучение и изява като изпълнители;
  • Реализация, почти 90% във ВУЗ;
  • Педагогическа и професионална практика чрез изявите - концерти, образователни модули, мюзикъли, спектакли, участия във фестивали и конкурси у нас и в чужбина;
  • Като база, кадрови потенциал и методика на обучение е съвременно европейско училище, съхраняващо традициите на народа и обогатявайки фолклора със собствена интерпретация и събран педагогически и професионален опит.

Няколко години в НУФИ „Филип Кутев”, се провеждат два национални конкурса: „Златна гега” и „Песенна дъга над Кутев”. Училището става център, който обединява талантливи деца от различни по род училища и им споделя своя опит чрез различните дейности в рамките на конкурсните дни.

Със Заповед № РД-14-106/05.07.2004г. на Министъра на образованието и науката Игор Дямянов, на СМУ „Филип Кутев” гр.Котел е отреден статут на Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” гр.Котел.

ВИЗИЯ

Да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

МИСИЯ

НУФИ „Филип Кутев” чрез постоянната си работа създава гаранции, младите таланти, обучавани в училището, като част от световната култура да придобиват творчески потенциал, знания, умения, за да учат цял живот, да съхраняват, разпространяват и предават българската народна музика, танц, обичаи и занаяти.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Нашата цел е да подготвим българските граждани да продължат уникалната народнопесенна традиция, да съхранят най-важните специфики на фолклора.

Да създадем съвременна хуманистична, методологична основа, изградена върху музикално педагогическите традиции и най-добрите постижения на музикалната педагогика в света.

Да постигнем високо равнище на музикалните постижения в национален и международен мащаб.

Да развиваме интелектуалните възможности и комуникативни способности на личността, нейната индивидуалност и самостоятелност.

Да формираме национално самосъзнание да възпитава в родолюбие, обич и уважение към родния край и в съпричастност към глобалните проблеми на човечеството.

Да формираме потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през целия живот.

Да осигурим необходимото равнище на общообразователна и професионална подготовка на личността позволяващо и непрекъснато да се образова и самообразова.

Да формираме умения за придобиване на информация и овладяване на съвременните информационни и комуникационни технологии.